دست نوشته های یک راننده اتوبوس

روز پدر

به نام یزدان پاک 

چند روزی هست که دنبال مطلبی مناسب پدر و جایگاهش میگردم ، از عکس نوشته های گوناگون در دنیای مجازی بگیر تا پست ها و مطالب گوناگون ، اما هیچ کدام نتوانست نظرم را جلب کند. 

خودم پدرم و حقیقتا معنای پدر بودنم را درنیافته ام اما میدانم شخصیتی بنام پدر جایگاهی بزرگ و مهم در سراسر زندگیم داشته است ، که با نداشتنش این تاثیر گذاری به مراتب جلوه گری میکند .

پدران سرزمینم ، سربازان میهنم ، استادان دانشگاه زندگی ، شالوده های خوشبختی ، درختان تنومند آرامش ، سایه ساران مام میهن و ... کلمات یارای توصیف شما را ندارند کوچکتر از آنم که بتوانم قدر و منزلت شما را شرح  دهم . 

هر روز ، روز شماست روزتان خجسته

z174d6b9265z23qa29yf21dl.html بیشتر بخوانید:http://www.traffiset.ir/mypages/url/